اخبار و رويدادها: گزارش تصویری (3) نمایندگان دانشگاه UGMK و متخصصان وزارت حوادث جمهوری فدرال روسیه از پردیس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

گزارش تصویری (3) نمایندگان دانشگاه UGMK و متخصصان وزارت حوادث جمهوری فدرال روسیه از پردیس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶- ۱۰:۳۶:۲۹گزارش تصویری (3) نمایندگان دانشگاه UGMK و متخصصان وزارت حوادث جمهوری فدرال روسیه از پردیس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

12345