اخبار و رويدادها: فرآیند ثبت نام در جشنواره دانشجوي نمونه سال 1396
ورود به سايت

فرآیند ثبت نام در جشنواره دانشجوي نمونه سال 1396
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶- ۱۳:۰۰:۱۱فرآیند ثبت نام در جشنواره دانشجوي نمونه سال 1396

به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه صنعتي شاهرود مي رساند، با عنايت به جدول عملياتي  فرآيند دانشجوي نمونه سال 1396 و شروع ثبت نام متقاضيان در بيست و ششمين جشنواره دانشجوي نمونه از نيمه دوم مهر ماه، شروع ثبت نام از متقاضيان در این جشنواره از تاريخ 96/07/15 (نيمه دوم مهر ماه) اعلام مي گردد؛ لذا جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوي نمونه سال 96 بر اساس آيين نامه و شيوه نامه پيوست، از طريق سامانه  ثبت نام  به آدرس nemooneh.saorg.ir حداكثر تا تاريخ 96/07/30 مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم ها طبق مفاد آيين نامه و شيوه نامه جشنواره اقدام و مستندات و مدارك پيوست شده را به دبيرخانه جشنواره واقع در  طبقه دوم ساختمان مركزي- دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي (آقاي محمد علي ناصري ركاوندي) ارائه نمايند.

 

آيين نامه دانشجوي نمونه

Eslahie-اصلاحيه آيين نامه دانشجوي نمونه

شيوه نامه

12345