اخبار و رويدادها: انتصابات جدید در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه شاهرود
ورود به سايت

انتصابات جدید در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه شاهرود
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲- ۱۰:۲۳:۵۷طی احکام جداگانه ای از سوی رئیس دانشگاه شاهرود مدیر امور آموزشی،رئیس دانشکده کشاورزی، معاون مدیر امور آموزشی، مدیر سیستم رایانه ای امور آموزشی و مشاور معاون آموزشی دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی مرادزاده رئیس دانشگاه شاهرود دکتر علی درخشان شادمهری، دکتر محمدرضا عامریان، مهندس سعید پندارپور و مهندس محسن فرهادی به ترتیب به سمت های مدیر امور آموزشی، رئیس دانشکده کشاورزی، معاون مدیر امور آموزشی، مدیر سیستم رایانه ای امور آموزشی و مشاور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهرود منصوب شدند.

در بخشی از حکم دکتر درخشان آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجربیات اجرائی و پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به مدت دو سال  به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه  منصوب می‌گردید تا وظایف و امور محوله را  با هماهنگی و زیر  نظر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به انجام رسانید.

در بخشی از حکم دکتر عامریان آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجربیات اجرائی و پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به مدت دو سال  به سمت رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود منصوب می‌گردید تا وظایف و امور محوله را بر اساس آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه و با هماهنگی معاونین و مدیران محترم ستادی به انجام رسانید.

در بخش از حکم مهندس پندارپور آمده است: نظر به مراتب تعهد و تجربیات اجرائی و پیشنهاد معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به مدت دو سال  به سمت معاون مدیریت امور آموزشی دانشگاه  منصوب می‌گردید تا وظایف و امور محوله را  با هماهنگی و زیر  نظر مدیریت امور آموزش به انجام رسانید.

در حکم انتصاب مهندس فرهادی نیز آمده است: به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به مدت دو سال  به سمت مدیر سیستم رایانه ای امور آموزشی و مشاور  معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  منصوب می‌گردید تا وظایف و امور محوله را  با هماهنگی و زیر  نظر ایشان به انجام رسانید.

شایان ذکر است پیش از این دکتر درخشان ریاست دانشکده کشاورزی را بر عهده داشت و مهندس فرهادی نیز معاونت مدیر امور آموزشی دانشگاه  را عهده دار بود.

 

12345