سارا دادپور

استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دکتری طراحی شهری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید بهشتی
زمینه ها و علایق پژوهشی: سلامت و طراحی، پایداری
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
Email: srdadpour@shahroodut.ac.ir

تلفن تماس: 02332392204
تلفن داخلی: 2450

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ