مهدیه پارسائیان

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: به نژادی گیاهان علوفه ای و چمنی، مطالعه روابط همزیستی گیاه- میکروارگانیسم، اصلاح ژنتیکی گیاهان جهت مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی، به نژادی دانه های روغنی با تاکید بر بهبود خصوصیات کیفی، ژنتیک کمی و QTL mapping، کاربرد بیوتکنولوژی در ژنتیک و اصلاح نباتات (مارکرهای مولکولی، بیوانفورماتیک، ژنومیکس، متابولومیکس و...)
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 18
جواهر حلفی (1397)، "تأثیر پیش تیمار بذر با پیریدوکسین، اسید پانتوتنیک و روی بر رشد، عملکرد و کیفیت لوبیا سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
آرمین مولانا (1397)، "شناسایی ژن‌های هم‌بیان با ژن‌های اومگا 3 دساچوراز "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
کلثوم محمدنیا (1397)، "اثر انواع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر ریز ازدیادی گیاه حبه آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، بتول حسین پور[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا فتحی (1396)، "تجزیه ارتباط خصوصیات زراعی- مورفولوژیک بزرک با نشانگرهای مولکولی ISSR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر محمدی میریک، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
مریم علیاری (1396)، " الگوی الکتروفورز دو بعدی بافت ریشه در ناهنجاری غلاف بندی سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، محمود تورچی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب بنی نعمه (1395)، "بررسی پاسخ زراعی و فیزیولوژیکی لوبیا سبز به پیش تیمار بذری و محلول پاشی با نانو ذره روی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، حسن مکاریان، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
سحر قاسمی (1395)، "معرفی و ارزیابی تکثیر نشانگر EST-SSR در گیاه کنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر امانی، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
سیما سادات سیدی (1395)، "بررسی میزان ترسیب کربن اکوسیستم های زراعی آبی و دیم در مزارع گندم استان خراسان شمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان، محمد جواد تشکری یزدی[استاد/ اساتید مشاور]
وجیهه غدیریان (1394)، "متابولومیکس مقایسه ای کنجد در پاسخ به تنش شوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا کیایی نژاد (1393)، "بررسی پاسخ گیاه بزرک به محلول‌پاشی با کلسیم تحت شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر فرخی، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا یونسی (1393)، "تاثیر ضایعات ماهی و کودهای شیمیایی بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
مهسا جوکار (1392)، "بررسی تنوع ژنتیکی قارچ بیماری زای حشرات mextarhizium anisopliae"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان، مریم غائب زمهریر[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل مسعودی (1392)، "مطالعۀ تنوع ژنتیکی قارچ های خاک زاد بیماری زای حشرات از باغات مرکبات "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان، [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ