مهدیه پارسائیان

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: به نژادی گیاهان علوفه ای و چمنی، مطالعه روابط همزیستی گیاه- میکروارگانیسم، اصلاح ژنتیکی گیاهان جهت مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی، به نژادی دانه های روغنی با تاکید بر بهبود خصوصیات کیفی، ژنتیک کمی و QTL mapping، کاربرد بیوتکنولوژی در ژنتیک و اصلاح نباتات (مارکرهای مولکولی، بیوانفورماتیک، ژنومیکس، متابولومیکس و...)
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 19
سهیلا محسنی چراغلو (1398)، "ساخت سازه RNAi برای خاموش سازی ژن SrUGT85C2 در گیاه استویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، حسین عسکری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
جواهر حلفی (1397)، "تأثیر پیش تیمار بذر با پیریدوکسین، اسید پانتوتنیک و روی بر رشد، عملکرد و کیفیت لوبیا سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
آرمین مولانا (1397)، "شناسایی ژن‌های هم‌بیان با ژن‌های اومگا 3 دساچوراز "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
کلثوم محمدنیا (1397)، "اثر انواع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر ریز ازدیادی گیاه حبه آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، بتول حسین پور[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا فتحی (1396)، "تجزیه ارتباط خصوصیات زراعی- مورفولوژیک بزرک با نشانگرهای مولکولی ISSR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر محمدی میریک، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
مریم علیاری (1396)، " الگوی الکتروفورز دو بعدی بافت ریشه در ناهنجاری غلاف بندی سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، محمود تورچی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب بنی نعمه (1395)، "بررسی پاسخ زراعی و فیزیولوژیکی لوبیا سبز به پیش تیمار بذری و محلول پاشی با نانو ذره روی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، حسن مکاریان، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
سحر قاسمی (1395)، "معرفی و ارزیابی تکثیر نشانگر EST-SSR در گیاه کنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر امانی، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
سیما سادات سیدی (1395)، "بررسی میزان ترسیب کربن اکوسیستم های زراعی آبی و دیم در مزارع گندم استان خراسان شمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان، محمد جواد تشکری یزدی[استاد/ اساتید مشاور]
وجیهه غدیریان (1394)، "متابولومیکس مقایسه ای کنجد در پاسخ به تنش شوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا کیایی نژاد (1393)، "بررسی پاسخ گیاه بزرک به محلول‌پاشی با کلسیم تحت شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر فرخی، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا یونسی (1393)، "تاثیر ضایعات ماهی و کودهای شیمیایی بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
مهسا جوکار (1392)، "بررسی تنوع ژنتیکی قارچ بیماری زای حشرات mextarhizium anisopliae"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان، مریم غائب زمهریر[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل مسعودی (1392)، "مطالعۀ تنوع ژنتیکی قارچ های خاک زاد بیماری زای حشرات از باغات مرکبات "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان، [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ