شاهرخ قرنجیک

استاديار دانشکده مهندسی کشاورزی

دكتري تخصصي (Ph.D) ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: T.M.U
زمینه ها و علایق پژوهشی: جداسازی و انتقال ژن- اثر متقابل گیاه با عوامل بیماریزا از دیدگاه مولکولی- ژنومیکس کاربردی- تولید گیاهان هاپلوئید از طریق تکنیک آندروژنز- کشت بافت گیاهان دارویی
عضویت در مجامع علمی: انجمن ژنتيك ايران- انجمن بيوتكنولوژي ايران- انجمن ایمنی زیستی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
gharanjik.sh@gmail.com

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

Plant Tissue Culture (1397/7/15)

سیکل سلولی (1396/8/1)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 38
فاطمه شجاعت رفسنجانی (1398)، "ساخت سازه خاموش سازی ژن SrUGT74G1 در مسیر بیوسنتز استویوزاید در گیاه استویا ربائودیانا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، حسین عسکری[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
آرمین مولانا (1397)، "شناسایی ژن‌های هم‌بیان با ژن‌های اومگا 3 دساچوراز "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا سادات موسوی فرد (1397)، "مطالعه بیوانفورماتیکی مسیر بیوسنتز لیگنین در سویا و براکیپودیوم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا فتحی (1396)، "تجزیه ارتباط خصوصیات زراعی- مورفولوژیک بزرک با نشانگرهای مولکولی ISSR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر محمدی میریک، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
سحر حیدر زاده (1395)، "مطالعه الگوی بیان ژنهای pgip در گیاه خیار تحت تیمار با فسفیت پتاسیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، علی دهستانی کلاگر[استاد/ اساتید راهنما]، داریوش شهریاری[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا اکبری (1395)، "تاثیر باکتری Streptomycesبر صفات فیزیولوژیکی و مولکولی تحمل تنش شوری در ارقام مختلف گندم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، اکرم صادقی[استاد/ اساتید راهنما]، پریسا کوباز[استاد/ اساتید مشاور]
فرشاد عرب انصاری (1394)، "مطالعه بیوانفورماتیکی ژن‌های دخیل در مسیر جنین‌زایی میکروسپور در گیاهان تک‌لپه‌ای و دولپه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
عصمت اشعار قدیم (1394)، "شناسایی و کلونینگ ژن Desaturase ∆6 برای تولید اسیدچرب غیراشباع استئاریدونیک اسید (SDA; C18:4) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه حسنی (1394)، "کلونینگ ژن 15desaturase∆ برای افزایش تولید اسید چرب آلفا لینولنیک اسید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم رمضانی اقدم (1394)، "بازدارندگی ژن pthA به کمک سازه آپتامری "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، رضا صفر نژاد[استاد/ اساتید راهنما]، سید مهدی علوی، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
علی حیدری (1394)، "بررسی تنوع ژنتیکی قارچ بیماری زای حشرات Beauveria sp. با استفاده از نشانگر ISSR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی مظهری نیا (1393)، "تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه زردآلو (Prunus armeniaca) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا خزاعی کجوری (1393)، "بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی سه رقم زردآلو ایرانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
عصمت انباز (1393)، "بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه رازیانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم نوری (1393)، "بررسی القاء ریشه های مویین در گیاه دارویی سرخارگل از طریق انتقال ژن با آگروباکتریوم رایزوژنز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، اکبر صفی پور افشار، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه کردی (1393)، "آنالیز بیان برخی ژن های قارچ Beauveria در مواجهه با کوتیکول دو حشره Galleriaو Tribolium"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید مشاور]
آمنه یوسفی کیا (1393)، "پاسخ مولکولی گیاه سویا در تیمار با نانو ذره منیزیم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
مهرداد اسدیان (1392)، "آنالیز مولکولی و ارزیابی کارایی ژن استیل ترانسفراز مخمری ( AYT1 ) در لاین های نسل دوم گندم تراریخته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، امیر موسوی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
بهنوش حسینی (1392)، "بررسی نقش مواد مترشحه قارچ Monosporascus cannonballus در بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته های خربزه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، ابوالفضل سرپله[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک، [استاد/ اساتید مشاور]
ساره کاظم زاده (1392)، "بررسی برهمکنش قارچ ها بر باکتری های پاتوژن گیاهی به منظور کنترل زیستی باکتری ها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، [استاد/ اساتید راهنما]، سعید امین زاده، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
امید تاریخ پسندمدبر (1391)، "تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کمپوست بر صفات کمی وکیفی ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
حسین خیرآبادی (1391)، "بررسی تأثیر میزان محلول پاشی اوره بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت و سورگوم علوفه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک، محمود با صفا[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه مقیمی خیرآباد (1391)، "ردیابی، تکثیر و کلونینگ ژن FOM2 و بررسی تنوع آن در توده های محلی بومی خربزه ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، فرهاد شکوهی فر[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
حسن ابراهیمی (1390)، "معدنی شدن گوگرد و رابطه آن با میزان رس و شوری خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، پیمان کشاورز[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ