شاهرخ قرنجیک

استاديار دانشکده مهندسی کشاورزی

دكتري تخصصي (Ph.D) ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: T.M.U
زمینه ها و علایق پژوهشی: جداسازی و انتقال ژن- اثر متقابل گیاه با عوامل بیماریزا از دیدگاه مولکولی- ژنومیکس کاربردی- تولید گیاهان هاپلوئید از طریق تکنیک آندروژنز- کشت بافت گیاهان دارویی
عضویت در مجامع علمی: انجمن ژنتيك ايران- انجمن بيوتكنولوژي ايران- انجمن ایمنی زیستی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
gharanjik.sh@gmail.com

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

Plant Tissue Culture (1397/7/15)

سیکل سلولی (1396/8/1)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 35
فاطمه شجاعت رفسنجانی (1398)، "ساخت سازه خاموش سازی ژن SrUGT74G1 در مسیر بیوسنتز استویوزاید در گیاه استویا ربائودیانا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، حسین عسکری[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
آرمین مولانا (1397)، "شناسایی ژن‌های هم‌بیان با ژن‌های اومگا 3 دساچوراز "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا فتحی (1396)، "تجزیه ارتباط خصوصیات زراعی- مورفولوژیک بزرک با نشانگرهای مولکولی ISSR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر محمدی میریک، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
سحر حیدر زاده (1395)، "مطالعه الگوی بیان ژنهای pgip در گیاه خیار تحت تیمار با فسفیت پتاسیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، علی دهستانی کلاگر[استاد/ اساتید راهنما]، داریوش شهریاری[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا اکبری (1395)، "تاثیر باکتری Streptomycesبر صفات فیزیولوژیکی و مولکولی تحمل تنش شوری در ارقام مختلف گندم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، اکرم صادقی[استاد/ اساتید راهنما]، پریسا کوباز[استاد/ اساتید مشاور]
فرشاد عرب انصاری (1394)، "مطالعه بیوانفورماتیکی ژن‌های دخیل در مسیر جنین‌زایی میکروسپور در گیاهان تک‌لپه‌ای و دولپه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
عصمت اشعار قدیم (1394)، "شناسایی و کلونینگ ژن Desaturase ∆6 برای تولید اسیدچرب غیراشباع استئاریدونیک اسید (SDA; C18:4) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه حسنی (1394)، "کلونینگ ژن 15desaturase∆ برای افزایش تولید اسید چرب آلفا لینولنیک اسید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم رمضانی اقدم (1394)، "بازدارندگی ژن pthA به کمک سازه آپتامری "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، رضا صفر نژاد[استاد/ اساتید راهنما]، سید مهدی علوی، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
علی حیدری (1394)، "بررسی تنوع ژنتیکی قارچ بیماری زای حشرات Beauveria sp. با استفاده از نشانگر ISSR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی مظهری نیا (1393)، "تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه زردآلو (Prunus armeniaca) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا خزاعی کجوری (1393)، "بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی سه رقم زردآلو ایرانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
عصمت انباز (1393)، "بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه رازیانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم نوری (1393)، "بررسی القاء ریشه های مویین در گیاه دارویی سرخارگل از طریق انتقال ژن با آگروباکتریوم رایزوژنز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، اکبر صفی پور افشار، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه کردی (1393)، "آنالیز بیان برخی ژن های قارچ Beauveria در مواجهه با کوتیکول دو حشره Galleriaو Tribolium"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید مشاور]
آمنه یوسفی کیا (1393)، "پاسخ مولکولی گیاه سویا در تیمار با نانو ذره منیزیم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
مهرداد اسدیان (1392)، "آنالیز مولکولی و ارزیابی کارایی ژن استیل ترانسفراز مخمری ( AYT1 ) در لاین های نسل دوم گندم تراریخته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، امیر موسوی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
بهنوش حسینی (1392)، "بررسی نقش مواد مترشحه قارچ Monosporascus cannonballus در بیماری پوسیدگی ریشه و زوال بوته های خربزه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، ابوالفضل سرپله[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک، [استاد/ اساتید مشاور]
ساره کاظم زاده (1392)، "بررسی برهمکنش قارچ ها بر باکتری های پاتوژن گیاهی به منظور کنترل زیستی باکتری ها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، [استاد/ اساتید راهنما]، سعید امین زاده، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
امید تاریخ پسندمدبر (1391)، "تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کمپوست بر صفات کمی وکیفی ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
حسین خیرآبادی (1391)، "بررسی تأثیر میزان محلول پاشی اوره بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت و سورگوم علوفه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، شاهرخ قرنجیک، محمود با صفا[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه مقیمی خیرآباد (1391)، "ردیابی، تکثیر و کلونینگ ژن FOM2 و بررسی تنوع آن در توده های محلی بومی خربزه ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، فرهاد شکوهی فر[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
حسن ابراهیمی (1390)، "معدنی شدن گوگرد و رابطه آن با میزان رس و شوری خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، پیمان کشاورز[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  مقالات
  • M. Naderi, S.Z. Shafaie, M. Karamoozian and S. Gharanjik، "Optimization of parameters affecting recovery of copper from Sarcheshmeh low-grade sulfide ore using Bioleaching"، Journal of Mining & Environment.DOI: 10.22044/jme.2017.848، 2017
  • M. Noori, Sh. Gharanjik, A. Safipour Afshar and F. Saeid Nematpur، "The influence of different strains of Agrobacterium on hairy root induction and the content of total phenolics and polysaccharides in medicinal plant Echinacea purpurea (L.) moench."، Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 33, No. 1، 2017
  • Keshavarz Khoob MGH., Gharanjik S., Masoumiasl A., Parsaeyan M., Abdollahi Mandoalkani B.، "Assessment of genetic diversity in Grapevine cultivars using IRAP and REMAP retrotransposon-based markers"، Journal of Modern Genetics.11(4):559-568، 2017
  • Akbari AR., Gharanjik S., Koobaz P., Karimi E., Sadeghi A.، "Evaluation of Mutual Effect of Ectoine(s) producing Streptomyces and wheat at salt conditions."، Crop Biotechnology. 5(13): 57-68.، 2016
  • Heidari,A ., gharanjik,s ., Derakhshan Shadmehri,A ., & Shabaninejad,A .، "Optimization of Factors Affecting Beauveria bassiana Fungus Ability in Control of Greater Wax Moth (Galleria mellonella L.) by Response Surface Method."، Journal Of Plant Protection, 30(4), 684-692.، 2016
  • Asadian M., Gharanjik Sh., Mousavi A., Farrokhi N.، "Molecular analysis of the second generation of transgenic wheat containing yeast acetyltransferase gene (AYT1)."، Journal of Agricultural Biotechnology. 4:23-34، 2016
  • Keshavarz- Khoob M.Gh., Gharanjik Sh., Masoumiasl A., Abdollahi-Mandoalkani B، "Evaluation of diversity and genetic relationships among some grapevine cultivars using ISSR markers"، Journal of Agricultural Biotechnology. 4:129-141، 2016
  • Ashaar Ghadim E., Gharanjik S., Baghban Kohnerouz B.، "Determination of functional Domains and topology model of membrane-bound Delta-6 Desaturase enzyme from Mortierella alpina."، Journal of Crop Biotechnology.6(15):13-23، 2016
  • Kordi, M., Farrokhi, N., Masoudi, A., Derakhshan Shadmehri, A. and Gharanjik, S.، "Expression analysis of some Beauveria bassiana genes in response to cuticles of four different insects."، Journal of Crop Protection. 4:675‐690، 2015
  • Samadloiy H. and Gharanjik Sh. ، "Optimization of citric acid production by fungal species Aspergillus niger"، Journal of Food Hygiene. 3:59-73، 2015
  • Kheirabadi, H., Shahsavani, S., Basafa, M., Gharanjik, S. ، "The Amount and Timing of Foliar Urea Application Effect on Maize and Forage Sorghum Proteins. "، Journal of Chemical Health Risks. 2(3): 9-11، 2012
  • Gharanjik, S., Mousavi, A., Moieni, A., Alizadeh, H. ، "Transformation of wheat with yeast acetyl transferase gene (Ayt1) using immature embryo explants by biolistic method."، 3rd Biosafety and Genetice Engineering Congress.، Tehran,Iran.، 2011
  • Gharanjik, S., Moieni, A., Mousavi, A., Alizadeh, H. ، "Effects of separation of live and dead microspores and different densities of microspores in the culture medium on hexaploid wheat microspores embryogenesis. "، 7th National Biotechnology Congress, ، Tehran,Iran.، 2011
  • Karimi D, R., and Gharanjik, S. ، "Theoretical aspects of bioethics in the field of biotechnology."، 3rd Biosafety and Genetice Engineering Congress, ، Tehran,Iran.، 2011
  • Asadian, M., and Gharanjik, S. ، "Application of new molecular methods for detection of coding regions and rapid sequencing of DNA."، 3rd Biosafety and Genetice Engineering Congress,، Tehran,Iran.، 2011
  • Gharanjik, S., Moieni, A., Mousavi, A., Alizadeh, H.، "Optimisation of Transient Expression of uidA Gene in Androgenic Embryos of Wheat (Triticum aestivum L. cv. Falat) via Particle bombardment."، Iranian Journal of Biotechnology, 6 (4): 207-213.، 2009
  • Gharanjik, S., Moieni, A., Mousavi, A., Alizadeh, H.، "Production of Haploid Embryos via Isolated Microspore Culture of Wheat (Triticum aestivum L.)."، Iranian Journal of Agricultural Sciences, 38(2): 267-275. ، 2008
  • Gharanjik, S., Moieni, A., Mousavi, A., Alizadeh, H.، "Agrobacterium-mediated transformation of Microspore-derived haploid embryos in Iranian wheat (Triticum aestivum L.). "، 10th Iranian Genetics Congress, Tehran,Iran.، 2008
  • Gharanjik, S., Mousavi, A., Moieni, A., Alizadeh, H.، "Designing and cloning of gene constructs containing yeast acetyl transferase gene (Ayt1) in order to transformation of wheat (Triticum aestivum L.)."، 10th Iranian Genetics Congress, Tehran,Iran.، 2008
  • Gharanjik, S., Moieni, A., Mousavi, A., Alizadeh, H.، "Stable transformation of microspore-derived embryos of wheat (Triticum aestivum L.) via particles bombardment and molecular analysis of transgenic plants. "، 10th Iranian Genetics Congress, Tehran,Iran.، 2008
  • Ekhveh, M.J., Moieni, A., Jalali. M., Gharanjik, S. ، "Interaction Effects of Genotype and Pretreatment on Embryogenesis in Isolated Microspores Culture of Hexaploid Wheat. "، 10th Iranian Genetics Congress, Tehran,Iran.، Tehran,Iran.، 2008
  • Gharanjik, S., Moieni, A., Mousavi, A., Alizadeh, H.، "Effects of Combined Pretreatment on High Frequency of Embryogenesis Induction in Isolated Microspore Culture of Wheat (Triticum aestivum L.). "، Asia Pacific Conference on Plant Tissue Culture and Agribiotechnology, ، Kuala Lumpur, Malaysia.، 2007
  • Ekhveh, M.J., Moieni, A., Jalali. M., Gharanjik, S. ، "Study of In vitro Androgenesis Response in Some Hexaploid Wheat Cultivars via Isolated Microspores Culture. "، Second National Conferences of Cellular and Molecular Biology, Kerman,Iran.، 2007
  • Shirdel M, H., Moieni, A., Mousavi, A., Gharanjik, S.، ") Effects of Embryo Induction Media and Pretreatments in Microspore Culture of Wheat (Triticum aestivum L.). 5 th National Biotechnology Congress of Iran.Tehran,Iran."، 5 th National Biotechnology Congress of Iran.Tehran,Iran.، 2007
  • Gharanjik, S., Moieni, A., Mousavi, A., Alizadeh, H.، "Optimisation of Transient Expression of uidA Gene in Microspore-drived Embryos of Wheat (Triticum aestivum L. cv. Falat) via Biolistic Method."، International Conference of Plant transformation Technologies. ، Vienna, Austria.، 2006
  • Gharanjik, S., Moieni, A., Alizadeh, H., Mousavi, A.، "Successful Isolated Microspore Culture of Wheat (Triticum aestivum L.) in Iran. "، National & 2 th International Conference of Biology.Tehran,Iran.، 2006
  • Gharanjik, S.,Rezaei,A. and Soluki, M.، "Application of multivariate techniques for analyzing of Iranian barley cultivars."، 12th Australian Plant Breeding Conference, Perth, Australia. ، 2002
  • Gharanjik, S., Emami, H. and Astaraei, A.، "Evaluation of Antagonistic and Synergistic Effects of Chloride and Solfate Ions With Nitrogen in Wheat Plants. "، The7th National Congress of Agronomy and Plant Breeding, Karaj, Iran .، 2001

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ