حمید رضا اصغری

دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکترای زراعت گرایش اکولوژی خاک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: آدلاید استرالیا
زمینه ها و علایق پژوهشی: کودهای بیولوژیک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی: 02332544021-259

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 87
عصمت نوروزی (1398)، "تأثیر زئولیت و کود دامی بر عملکرد نخود در شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عامریان، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
حمید شانیان (1397)، "بررسی تاثیر باکتری های حل کننده فسفات (PSB) و اسید هیومیک بر عملکرد و خصوصیات کیفی ذرت علوفه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، فرهاد تقی پور[استاد/ اساتید مشاور]
افسانه یحیایی (1397)، "بررسی اثر کود شیمیایی نیتروژنه و کود آلی بر کارایی مصرف نیتروژن و پویایی آن در خاک در گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
حیدر واحد مطلق (1396)، "بررسی تاثیر میکوریزا، کود حیوانی و اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، فرزانه بهادری، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
شیرین گودرزیان (1396)، "تأثیر بیوچار و سوپرجاذب بر رشد گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه حجتی (1396)، "ارزیابی چرخه حیات در بوم نظام های تولید گندم و چغندرقند در دشت میامی (شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم حسین نیا (1396)، "بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
فرشته مختاری (1395)، "تأثیر خاک ورزی بر ترسیب کربن در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی در زراعت ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
عظیمه کمایستانی (1395)، "ارزیابی مقاومت به تنش خشکی سه رقم انگور تحت تیمار میکوریزا "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
سیما سادات سیدی (1395)، "بررسی میزان ترسیب کربن اکوسیستم های زراعی آبی و دیم در مزارع گندم استان خراسان شمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان، محمد جواد تشکری یزدی[استاد/ اساتید مشاور]
آرزو رحیمی (1395)، "سینتیک جذب سطحی برخی عناصر آلاینده توسط دو نوع بیوچار سبوس برنج و برگ سنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، هادی قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
الهه برادران نجار (1395)، "بررسی تأثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین زرگر (1394)، "اثر ریزموجودات همزیست و نهاده خارجی ( کود ) بر ترسیب و توزیع کربن روی سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
جواد علی پور (1394)، "تأثیر تلقیح قارچ میکوریزا و کاربرد کود فسفر بر رشد و عملکرد ذرت (.Zea mays L) در رقابت با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
حسین کیخسروی (1394)، "تاثیر بیوچار غنی شده با فسفر بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
قاسم صیدالی (1394)، "تاثیر آب آبیاری آلوده به کروم بر خصوصیات رشدی گیاه فلفل و تربچه با کاربرد کودهای فسفره و آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
آزاده احسانی نژاد (1394)، "تاثیر قارچ حل کننده فسفات((Aspergillus niger بر حلالیت فسفر خاک و خصوصیات رشدی گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه باطنی (1394)، "بررسی توان چند گیاه زراعی از نظر برداشت و انتقال کروم خاک در حضور ماده آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
سمانه جوادی نژاد (1394)، "تاثیر تلقیح قارچ های میکوریزا و باکتری های حل کننده فسفات بر رشد نهال پسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، عبدالمجید مرتضوی[استاد/ اساتید مشاور]
آیدا رضاییان (1393)، "تاثیر بیوچار و مایکوریزا آرباسکولار بر جذب، انتقال و انباشت کادمیوم در گیاه نعنا فلفلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، امیر لکزیان، جواد شباهنگ[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عامریون (1393)، "بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم آفتابگردان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
فرناز هوشیار (1393)، "تأثیر بسترهای مختلف آلی در تکثیر و فعالیت کرم های خاکی Eisenia foetida"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، میر حسن رسولی صدقیانی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
هادی قاسمی (1393)، "بررسی تأثیر اسید هیومیک، کود زیستی بیوآزوسپر و نیترات پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گل مریم(Polianthes tuberosa L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
مینا عبدالهی (1393)، "تأثیر قارچ میکوریزا Glomus versiform، غلظت مولیبدن و شوری بر خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد کمی و کیفی گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا احمدی (1393)، "تاثیر سطوح مختلف بیوچار و همزیستی قارچ های مایکوریز آرباسکولار با گیاه ذرت در کاهش آبشویی نیترات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
مهری یعقوبی (1393)، "تاثیر کود بیولوژیک و بیوچار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
انیسه قزلباش (1392)، "تاثیر کودهای آلی و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای و برخی پارامترای خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، هرمز نقوی[استاد/ اساتید مشاور]
شمسی رحمتی (1391)، "ارزیابی غلظت فلزات سنگین در خاک وگیاهان بومی غالب منطقه معدنی چغندرسر (جنوب غرب عباس آباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهناز دهرآزما[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مولایی (1391)، "بررسی تاثیر قارچ میکوریز و زئولیت برجذب گیاهی و آبشویی نیتروژن و فسفر درخاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
مریم خسروی نوده (1391)، "بررسی تغییرات تجزیه آلودگی نفتی خاک توسط سیستم‏های زیست پالایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، سیده سهیلا ابراهیمی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه صفایی (1391)، "مقایسه تأثیر کمپوست و کود شیمیایی نیتروژن بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم گلرنگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
جواد کریمی (1391)، "تاثیر میکوریزا، اسید هیومیک و کود دامی بر عملکرد و صفات زراعی کدوی تخمه کاغذی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، رضا شهریاری[استاد/ اساتید مشاور]
هادی مرادی (1391)، "تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد عارف بیکی (1390)، "اثر هیدروپرایمینگ، عمق کاشت بذر و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر معصومی (1390)، "تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز ( Coriandrum sativum L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، فرزاد نجفی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
حسن ابراهیمی (1390)، "معدنی شدن گوگرد و رابطه آن با میزان رس و شوری خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، پیمان کشاورز[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
عباس منصوري (1388)، "مطالعه اثر هالو پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در خاک شور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]،
الهام ابرازه (1388)، "بررسی تاثیر الگوی کاشت، تراکم بوته و فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد بانکه ساز، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
نفيسه سادات روضاتي (1387)، "بررسی تأثیر مدیریت مصرف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم زودرس ذرت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، شاهین شاهسونی، احمد بانکه‌ساز[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی همزیستی میکوریزایی در برخی گیاهان شور پسند در شاهرود 1383/12/30 24 ماه خاتمه يافته
بررسی نیاز های اکولوژیک زیره اروپایی در منطقه شاهکوه در شمال شاهرود 1372/12/29 24 ماه خاتمه يافته
آتکولوژی گیاه قیچ در زیست بوم توران 1370/1/17 24 ماه خاتمه يافته
بررسی پوشش گیاهی حوزه آبخیز تاش و مجن 1373/1/17 12 ماه خاتمه يافته
بررسی اثر استفاده از بیوچار و زیولیت بر اصلاح فاضلاب برای استفاده در کشاورزی 1397/6/3 24 ماه پروژه مشترک با اتریش در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنان
یک‌شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنان
دوشنبهاکولوژیجلسه گروهاکولوژی
سه‌شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمناناکولوژی
چهارشنبهبیولوژی خاکبیولوژی خاکحاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیکسمینار
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ