حمید رضا اصغری

دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکترای زراعت گرایش اکولوژی خاک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: آدلاید استرالیا
زمینه ها و علایق پژوهشی: کودهای بیولوژیک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی: 02332544021-259

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 84
حمید شانیان (1397)، "بررسی تاثیر باکتری های حل کننده فسفات (PSB) و اسید هیومیک بر عملکرد و خصوصیات کیفی ذرت علوفه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، فرهاد تقی پور[استاد/ اساتید مشاور]
حیدر واحد مطلق (1396)، "بررسی تاثیر میکوریزا، کود حیوانی و اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، فرزانه بهادری، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
شیرین گودرزیان (1396)، "تأثیر بیوچار و سوپرجاذب بر رشد گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه حجتی (1396)، "ارزیابی چرخه حیات در بوم نظام های تولید گندم و چغندرقند در دشت میامی (شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم حسین نیا (1396)، "بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
فرشته مختاری (1395)، "تأثیر خاک ورزی بر ترسیب کربن در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی در زراعت ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
عظیمه کمایستانی (1395)، "ارزیابی مقاومت به تنش خشکی سه رقم انگور تحت تیمار میکوریزا "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
سیما سادات سیدی (1395)، "بررسی میزان ترسیب کربن اکوسیستم های زراعی آبی و دیم در مزارع گندم استان خراسان شمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان، محمد جواد تشکری یزدی[استاد/ اساتید مشاور]
آرزو رحیمی (1395)، "سینتیک جذب سطحی برخی عناصر آلاینده توسط دو نوع بیوچار سبوس برنج و برگ سنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، هادی قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
الهه برادران نجار (1395)، "بررسی تأثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین زرگر (1394)، "اثر ریزموجودات همزیست و نهاده خارجی ( کود ) بر ترسیب و توزیع کربن روی سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
جواد علی پور (1394)، "تأثیر تلقیح قارچ میکوریزا و کاربرد کود فسفر بر رشد و عملکرد ذرت (.Zea mays L) در رقابت با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
حسین کیخسروی (1394)، "تاثیر بیوچار غنی شده با فسفر بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
قاسم صیدالی (1394)، "تاثیر آب آبیاری آلوده به کروم بر خصوصیات رشدی گیاه فلفل و تربچه با کاربرد کودهای فسفره و آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
آزاده احسانی نژاد (1394)، "تاثیر قارچ حل کننده فسفات((Aspergillus niger بر حلالیت فسفر خاک و خصوصیات رشدی گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه باطنی (1394)، "بررسی توان چند گیاه زراعی از نظر برداشت و انتقال کروم خاک در حضور ماده آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
سمانه جوادی نژاد (1394)، "تاثیر تلقیح قارچ های میکوریزا و باکتری های حل کننده فسفات بر رشد نهال پسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، عبدالمجید مرتضوی[استاد/ اساتید مشاور]
آیدا رضاییان (1393)، "تاثیر بیوچار و مایکوریزا آرباسکولار بر جذب، انتقال و انباشت کادمیوم در گیاه نعنا فلفلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، امیر لکزیان، جواد شباهنگ[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عامریون (1393)، "بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم آفتابگردان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
فرناز هوشیار (1393)، "تأثیر بسترهای مختلف آلی در تکثیر و فعالیت کرم های خاکی Eisenia foetida"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، میر حسن رسولی صدقیانی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
هادی قاسمی (1393)، "بررسی تأثیر اسید هیومیک، کود زیستی بیوآزوسپر و نیترات پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گل مریم(Polianthes tuberosa L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
مینا عبدالهی (1393)، "تأثیر قارچ میکوریزا Glomus versiform، غلظت مولیبدن و شوری بر خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد کمی و کیفی گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا احمدی (1393)، "تاثیر سطوح مختلف بیوچار و همزیستی قارچ های مایکوریز آرباسکولار با گیاه ذرت در کاهش آبشویی نیترات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
مهری یعقوبی (1393)، "تاثیر کود بیولوژیک و بیوچار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
انیسه قزلباش (1392)، "تاثیر کودهای آلی و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای و برخی پارامترای خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، هرمز نقوی[استاد/ اساتید مشاور]
شمسی رحمتی (1391)، "ارزیابی غلظت فلزات سنگین در خاک وگیاهان بومی غالب منطقه معدنی چغندرسر (جنوب غرب عباس آباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهناز دهرآزما[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مولایی (1391)، "بررسی تاثیر قارچ میکوریز و زئولیت برجذب گیاهی و آبشویی نیتروژن و فسفر درخاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
مریم خسروی نوده (1391)، "بررسی تغییرات تجزیه آلودگی نفتی خاک توسط سیستم‏های زیست پالایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، سیده سهیلا ابراهیمی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه صفایی (1391)، "مقایسه تأثیر کمپوست و کود شیمیایی نیتروژن بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم گلرنگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
جواد کریمی (1391)، "تاثیر میکوریزا، اسید هیومیک و کود دامی بر عملکرد و صفات زراعی کدوی تخمه کاغذی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، رضا شهریاری[استاد/ اساتید مشاور]
هادی مرادی (1391)، "تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد عارف بیکی (1390)، "اثر هیدروپرایمینگ، عمق کاشت بذر و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر معصومی (1390)، "تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز ( Coriandrum sativum L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، فرزاد نجفی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
حسن ابراهیمی (1390)، "معدنی شدن گوگرد و رابطه آن با میزان رس و شوری خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، پیمان کشاورز[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید مشاور]
عباس منصوري (1388)، "مطالعه اثر هالو پرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در خاک شور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]،
الهام ابرازه (1388)، "بررسی تاثیر الگوی کاشت، تراکم بوته و فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد بانکه ساز، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
نفيسه سادات روضاتي (1387)، "بررسی تأثیر مدیریت مصرف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم زودرس ذرت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، شاهین شاهسونی، احمد بانکه‌ساز[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  مقالات
  • اصغری، حمید رضا و تیموتی کاواگنارو، "کاهش آبشویی نیترات توسط قارچ های آرباسکولار میکوریزا"، پی لاس وان، جلد 7، شماره 1، صفحات e29825، 1391
  • اصغری، حمید رضا و تیموتی کاواگنارو، "افزایش ربایش عناصر غذایی آبشویی شده توسط قارچ های آرباسکولار میکوریزا در خاک"، فانکشنال پلنت بیولوژی، جلد 3، شماره 38، صفحات 219-226، 1390
  • اصغری حمید رضا، اسمیت سالی و اسمیت اندرو، "افزایش مقاومت به شوری در نهال های شبدر تلقیح شده با میکوریزا"، کنفرانس بین المللی اثرات متقابل گیاهان و میکروارگانیزم ها، بریزبن - استرالیا، 1387
  • عامریان محمد رضا و اصغری حمید رضا، "توانایی قارچ های میکوریزا در ایجاد همزیستی با گیاهان هالوفیت در شرایط شوری"، کنفرانس بین المللی اثرات متقابل گیاهان و میکروارگانیزم ها ، بریزبن - استرالیا، 1387
  • اصغری، حمید رضا و عامریان ، محمد رضا، "مقایسه اثرات قارچ های میکوریزا در روابط آبی گیاهان ذرت و لوبیا تحت تنش خشکی"، کنفرانس بین المللی اثرات متقابل گیاهان و میکروارگانیزم ها، بریزبن - استرالیا، 1387
  • اصغری حمید رضا، اسمیت سالی و اسمیت اندرو، "تاثیر قارچ های میکوریزا در حرکت فسفر در خاک در شرایط شوری"، پنجمین کنفرانس بین المللی میکوریزا، گرانادا - اسپابیا، 1385
  • اصغری حمیدرضا ، چیتلبورو دیود، اسمیت سالی اسمیت اندرو، "اثر قارچ های میکوریزا در آبشویی فسقر در خاک"، گیاه و خاک، جلد 273، اشپرینگر، صفحات 245-276، 1385
  • اصغری حمید رضا، مارشنر پترا ، اسمیت سالی و اسمیت اندرو، ، "واکنش رشد گیاه آتریپلکس نمولاریا به تلقیح با میکوریزا در سطوح مختلف شوری"، گیاه و خاک ، جلد 275، اشپرینگر، صفحات 181-193، 1384
  • اصغری حمید رضا، اسمیت سالی و اسمیت اندرو، "اثرات قارچ های میکوریزا در استقرار گیاهان در خاک های شور"، چهارمین کنفرانس بین المللی میکوریزا، مونترال کانادا، صفحات 107، 1382

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی همزیستی میکوریزایی در برخی گیاهان شور پسند در شاهرود 1383/12/30 24 ماه خاتمه يافته
بررسی نیاز های اکولوژیک زیره اروپایی در منطقه شاهکوه در شمال شاهرود 1372/12/29 24 ماه خاتمه يافته
آتکولوژی گیاه قیچ در زیست بوم توران 1370/1/17 24 ماه خاتمه يافته
بررسی پوشش گیاهی حوزه آبخیز تاش و مجن 1373/1/17 12 ماه خاتمه يافته
بررسی اثر استفاده از بیوچار و زیولیت بر اصلاح فاضلاب برای استفاده در کشاورزی 1397/6/3 24 ماه پروژه مشترک با اتریش در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنان
یک‌شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنان
دوشنبهاکولوژیجلسه گروهاکولوژی
سه‌شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمناناکولوژی
چهارشنبهبیولوژی خاکبیولوژی خاکحاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیکسمینار
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ