ابوالقاسم کامکار روحانی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکترا اکتشاف و ژئوفیزیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Curtin University of Technology
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدل سازی عددی، زئوفیزیک اکتشافی، اکتشاف و ارزیابی مواد معدنی، تلفیق داده های اکتشافی، اکتشافات نفتی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 109
فرشاد انصاری (1398)، "تعیین نوع تخلخل و شناسایی و زون‌بندی رخساره‌های الکتریکی در یکی از میادین جنوب غربی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، سجاد نگهبان[استاد/ اساتید راهنما]، احسان لرکی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا امیدی (1397)، "شناسایی جنس، بافت و شکستگی های داخلی پل خواجو با استفاده از روش GPR "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، علیرضا عرب امیری[استاد/ اساتید راهنما]، فریبا سعیدی انارکی[استاد/ اساتید مشاور]
معین میشانی (1397)، "مطالعه و تفکیک انواع کانی های رسی با استفاده از داده های پتروفیزیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، مصیب کمری[استاد/ اساتید مشاور]
محسن ملائی (1396)، "تعیین مدل تخلخل – تراوایی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم سفیداری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد احمدی دیزگانی (1395)، "تفکیک لیتولوژی در مناطق دارای هیدروکربن توسط تحلیل AVO در برانبارش لیتولوژی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد/ اساتید راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید مشاور]
امید رمضانی (1395)، "تحلیل عدم قطعیت در شناسایی مناطق تولید هیدروکربن با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، پدرام مسعودی[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا فلاحی زاده (1395)، "شناسایی شکستگی‌ها از نگارهای تصویری به روش الگوریتم سوبل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
زهره نقدی (1395)، "وارون سازی سه بعدی داده های مگنتوتلوریک با استفاده از روش هایی بر اساس گرادیان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]،
افسانه احمد پور (1394)، "مدل سازی پیشرو و وارون داده های GPR و بررسی نتایج در چند مورد مطالعاتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد/ اساتید راهنما]، سعید پرنو، رضا احمدی[استاد/ اساتید مشاور]
مهیار یوسفی (1391)، "بهبود مدل های پتانسیل معدنی به منظور افزایش موفقیت اکتشاف"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]، Dr. E. J. M. Carranza[استاد/ اساتید مشاور]
محسن یاوری (1390)، "بهبود تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش کریگینگ با روند بیرونی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد کنشلو، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا آزاد (1390)، "کاربرد آنالیز کریجینگ فاکتوری(FKA) در تفسیر داده های میدان پتانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد کنشلو، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید آقاجانی[استاد/ اساتید مشاور]
یوسف عسگری نژاد (1390)، "تفکیک انواع تخلخل ها از تخلخل حفره ای با استفاده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهزاد تخم چی، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]، کاوه کاووسی[استاد/ اساتید مشاور]
احمد مزینانی (1389)، "تعیین ضخامت و خصوصیات کیفی آسفالت و خاک زیر سطحی آن و بررسی نمونه های آسفالت و اساس به کمک روش GPR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی محمدی ویژه[استاد/ اساتید مشاور]
علی اکبر سلیمانی (1387)، "تحلیل داده های ژئوشیمیائی ناحیۀ ده سلم با استفاده ازشبکه های عصبی و فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]، حمیدرضا مدرس[استاد/ اساتید مشاور]
محمود ذاکری (1387)، "تخمین تخلخل در یکی از مخازن هیدروکربوری پارس جنوبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، ماشاءا... رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی چاکری (1384)، "مدلسازی معکوس پارامتری و هموار دوبعدی داده های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد/ اساتید مشاور]
نرگس محبوبی (1383)، "بررسی امکان تعیین پارامترهای کیفی زغال بکمک داده های حاصل از چاه نگاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین پشملو (1382)، "بررسی فنی و اقتصادی طرح تولید چینی مظروف بعنوان یکی از صنایع جنبی معدن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، رضا خالوکاکائی[استاد/ اساتید راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

    Close
    ترجمه كتاب
    • کامکار روحانی، ابوالقاسم، "به CV مراجعه کنید"، 1389

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
به CV مراجعه کنید -621/1/-78 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ