صمد امامقلی زاده

دانشيار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری مهندسی آب سازه های آبی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمینه ها و علایق پژوهشی: هیدرولیک - هیدرولیک رسوب، هیدرولوژی، منابع آب، کیفيت آب
عضویت در مجامع علمی: عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران- عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب- عضو انجمن آبیاری و زهکشي ايران- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعي استان سمنان
افتخارات علمی و اختراعات: استاد نمونه آموزشی سال 1397، پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتي شاهرود سالهای1394، 1393، 1392 و 1388، محقق نمونه سازمان آب و برق خوزستان در سال 1384
شرح مختصر (درباره):
دکتر صمد امامقلی زاده متولد شهر بابل بوده و دیپلم ریاضی و فیزیک خود را از آن شهر اخذ نمود. نامبرده دارای دو مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی عمران و مهندسی آبیاری می باشد. وی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در رشته سازه های آبی از دانشگاه شهید چمران اهواز به ترتیب در سال های 1380 و 1386اخذ نمود و در حال حاضر عضو هیات علمی گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و از نظر تحقیقاتی در زمینه هیدرولیک، هیدرولیک رسوب و هیدرولوژی و نیز موضوعات مربوط به آب در ایران تمرکز دارد. همچنین نامبرده دارای 36مقاله ژورنالی به زبان انگليسي و 25مقاله ژورنالی به زبان فارسی، 15مقاله کنفرانسی خارجی و 60 مقاله کنفرانسی داخلی می باشد.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 59
بابک مجیدی کرائی (1398)، "بررسی روندتغییرات آب دهی و رسوب رودخانه مارون و پیش بینی آنها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، احمد احمدی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا محمدی نسب (1398)، "بررسی آزمایشگاهی الگوی سه‌بعدی جریان در اطراف تکیه‌گاه پل با شکل‌های مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین تولائی (1398)، "بررسی روند تغییرات دبی قنوات منطقه شاهرود، با استفاده از روش من کندال پیش سفید شده بدون روند (TFPW-MK)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسن ترابی پوده، مهدی دلقندی[استاد/ اساتید مشاور]
فرشید طالبی حسن (1398)، "تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی لتیان با استفاده از نرم‌افزار Abaqus"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، محمد هادی موحدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
پژمان امینیان (1398)، "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه دهانه ورودی بر عملکرد تونل های انتقال رسوب"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
نعمت الله خادمی (1397)، "ارزیابی روند رسوبگذاری سد شیرین دره با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS 4.1.0"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
زینت روحی ریسه (1397)، "برآورد گوگرد و ازت خاک در مزارع برنج استان مازندران با استفاده از مدل‌های بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
مرجان پیفلوش (1397)، "بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست دریچه کشویی با بستر سینوسی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، حسین میرزایی مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
سحر رمضانی (1397)، "برآورد ضریب دبی سرریز مرکب با استفاده از مدل GEP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
حامد کبیری (1396)، "بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه زاینده‌رود با استفاده از نرم‌افزار CCHE2D"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی قزل سوفلو (1396)، "بررسی الگوی رسوبگذاری مخزن سد گلستان 1 با استفاده از مدل ریاضی GSTARS3.0 و BRISTARS "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، عبدالرضا ظهیری[استاد/ اساتید مشاور]
شعله زاهدی (1396)، "بررسی کیفی آب های زیرزمینی دشت میامی جهت مصارف کشاورزی بر اساس تکنیک-های زمین آمار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی دلقندی، رضا آشوری[استاد/ اساتید مشاور]
بهزاد سبحانی (1396)، "رده بندی و پهنه بندی خاکهای گچی دشت ارایض شوش با کمک هوش مصنوعی و GIS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین میرزایی مقدم، پدیده جوادی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه درویش زاده (1395)، "بررسی مورفولوژی رودخانه زهره با استفاده از نرم افزار CCHE2D "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد سیاری[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی میرزانبی خانی (1395)، "مدل‌سازی آبشستگی تکیه‌گاه پل با استفاده از مدل عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، حسین خزیمه نژاد[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا رضوی زاده (1395)، "تحلیل دینامیکی سد شهید رجائی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، اسماعیل محمودی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم حسین زاده (1395)، "روندیابی سیل رودخانه بازفت با استفاده از مدل عددی MIKE11"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، زهرا گنجی نوروزی، حسین صمدی[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی سادات نژاد (1395)، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر رسوب گذاری بر روی ضریب دبی جریان سرریز اوجی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا رنجبر (1395)، "مدل سازی دبی- اشل و دبی- دبی رسوب رودخانه هراز با استفاده از مدل های MARS و GEP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، راضیه کریمی دمنه[استاد/ اساتید مشاور]
سجاد قوش کرپی (1395)، "طراحی بهینه سیستم کنترل سیل سد کبودوال با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
مهرزاد برزگر کلیجی (1394)، "شبیه سازی عددی جریان غلیظ با استفاده از مدل عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، امیر حمزه حقی آبی[استاد/ اساتید مشاور]
علی مقصودلو نژاد (1394)، "بررسی تاثیر سرعت در لوله مکش بهینه بر راندمان تخلیه رسوب روش هیدروساکشن با استفاده از مدل فیزیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، مجتبی صانعی[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
سید امین عبادی (1394)، "شبیه‌سازی بارش_رواناب حوضه آبریز شیرگاه با استفاده از مدل wms"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، حسن علی اصغرزاده[استاد/ اساتید مشاور]
آزاده رفیعی (1394)، "تخمین آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی در پایین دست سرریز پلکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا منصوری (1394)، "بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از جت آب خروجی از دریچه های سدهای مخزنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی حجی پور (1394)، "انتخاب مناسب ترین روش برآورد بار معلق، بار بستر در رودخانه بیدواز اسفراین (بالادست سد بیدوازاسفراین)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
داود تن آسا (1394)، "مدل‌سازی عددی رسوبشویی مخازن سدها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
هانیه زنگنه (1394)، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبری های سینوسی موجدار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در شیب مثبت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده، اشکان آل بویه[استاد/ اساتید مشاور]
نسرین صمدی (1394)، "شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی سطوح زبر با استفاده از مدلFlow-3D "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده، فیروز قاسم زاده[استاد/ اساتید مشاور]
محمد امین اسلامی (1394)، "تهیه نقشه حاصلخیزی خاک در اراضی تعاونی پیوند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، قربانعلی روشنی[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
راضیه کریمی دمنه (1393)، "پیش بینی بار رسوب معلق سد کرخه به کمک برنامه ریزی بیان ژن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
سکینه پرهیزکار (1393)، "مدلسازی تغییرات کمی آب زیرزمینی دشت دامغان در یک دوره 10 ساله "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
حوریه رضایی (1393)، "مطالعه آزمایشگاهی اثر آبشکن‌های T شکل نامتقارن در کاهش آبشستگی پایه پل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
امین ناظری (1393)، "بررسی اثر آبشکن‌ سرسپری متقارن بر کاهش آبشستگی تکیه‌گاه پل واقع در دشت سیلابی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی صانعی[استاد/ اساتید مشاور]
فروغ فرهادی (1393)، "بررسی آزمایشگاهی اثر پره های مستغرق در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در مقاطع مرکب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود باغبان حقیقی (1392)، "برآورد میزان رسوب حوضه سیج وآل به روشPSIAC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، عباس روحانی[استاد/ اساتید مشاور]
میثم ابوالخیریان (1392)، "تخمین رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، عیسی معروف پور، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
کیانا بهمن (1392)، "برآورد ضریب انتشار پذیری آلاینده در خاک های ماسه ای همگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، عیسی معروف پور[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه ایزدی (1392)، "مدل‌سازی هیدرولوژی حوضه آبریز شیرین‌دره با استفاده از مدل SWAT"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، سمیرا اخوان[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
وحیده شفیعی پور (1392)، "بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی لبه دار و بدون لبه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، فرزین سلماسی[استاد/ اساتید مشاور]
رضوانه خوری صالح آبادو (1392)، "شبیه سازی حرکت پتاسیم در خاک با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه ساغری (1391)، "مطالعه آلودگی خاک به نیتروژن به روش مدل سازی با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
سید علی شاهورانی (1390)، "شبیه سازی حرکت نیترات در خاک با کشت گوجه فرنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا رحیمی (1390)، "بررسی کمی و کیفی سیلاب در منطقه ترود استان سمنان و روش های مدیریت آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
رزیتا حمیدی (1389)، "شبیه سازی و برآورد آبدهی رودخانه مارون با استفاده از مدل های اتفاقی و شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
• ارزيابي راهکارهاي مناسب جهت جلوگيري از تجمع رسوب در داخل حوضچه مکش ايشتگاه پمپاژ ويس (اهواز) 1380/4/21 12 ماه سازمان آب و برق خوزستان خاتمه يافته
• بررسي و ارزيابي فلاسينگ تحت فشار در سدهاي مخزني 1388/6/21 12 ماه سازمان آب و برق خوزستان خاتمه يافته
• پيش بيني سطح آب زيرزميني دشت شاهرود با استفاده از مدل هاي استوکستيک و شبکه عصبي مصنوعي 1392/2/1 15 ماه سازمان آب منطقه اي سمنان خاتمه يافته
• شبيه سازي جريان عبوري از فلوم هاي گلوبلند با استفاده از مدل رياضي WINFLUME و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي 1388/3/15 8 ماه دانشگاه صنعتي شاهرود خاتمه يافته
• بررسي تاثير زاويه قرار گيري پره هاي مستغرق نسبت به جهت جريان در كاهش آبشستگي اطراف تكيه گاه پل 1395/12/2 10 ماه دانشگاه صنعتي شاهرود خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام...... رسوبشویی تحت فشار یک پدیده موضعی است وا ثر آن در سد بصورت محلی می باشد بنابراین از این روش زمانی استفاده می شود که بخواهند اطراف ورودی آبگیر نیروگاه را از رسوب خالی کنند. مشخصه این روش آن است که سطح اب مخزن تقریبا ثابت است . برای راندمان بهتر این روش بهتر است رسوبشویی زمانی انجام شود که سطح آب مخزن پایین باشد.بر اساس تجربیات بنده از رسوبشویی سد دز معمولا بعد از دو روز معمولا دیگر رسوبی بعد از باز نمودن دریچه تخلیه نمی شود... پس زمان انجام آن برخلاف رسوبشویی آزاد در واقعیت محدود است... شما سطح آب مخزن و دبی خروجی از مخزن به عنوان شرط مرزی باید به مدل تعریف کنی... هر چند هنوز مدلی به درستی بحث چسبنده بودن رسوب را نتوانسته مدل کندموفق باشید
پاسخ: با سلام و تشکر از شما و همه دانشجويانی که ابراز لطف کردند. با آرزوی موفقيت برای شما و همه دانشجویان با اخلاق و فعال علمی. موفق باشید
پاسخ: سلام
درخواست خود را به مدیر گروه منعکس کنید
پاسخ: سلام. آدرس محل فروش:
تهران- خ کارگر شمالی، خ نصرت، خ دکت قریب نرسيده به خ
فرصت، پلاک 11
تلفن:
15-02166566510