خلیل اژدری

دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکترای آب مهندسی حفاظت آب و خاک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: پوسا هند
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدل سازی جریان آب در محیطهای متخلخل-مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز-مدلسازی آلودگی آب و خاک-مدلسازی انتقال رسوب-آبشستگی پای پلها- افت انرژی در سرریزهای پلکانی
عضویت در مجامع علمی: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران- انجمن هیدرولیک ایران-عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعي استان سمنان
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس: 023-32544016
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 49
زهرا اسکندری تادوانی (1398)، "مطالعه عددی و آزمایشگاهی برآورد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، مهدی دلقندی[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه دهقانی (1398)، "برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی خاک با استفاده از توابع انتقالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد هادی موحدنژاد، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]
سعید نجارزاده (1398)، "بررسی پایداری شیب های خاکی با استفاده از نانو آهک در کانال های روباز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم محمدی (1397)، "تعیین حقابه زیست محیطی در رودخانه بابلرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید مشاور]
محسن کریمی پوچ (1397)، "بررسی آزمایشگاهی نشت آب از میان پی‌های چندلایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده، حسن گلی[استاد/ اساتید مشاور]
زهره اسمعیل زاده (1397)، "کنترل پرش هیدرولیکی با اعمال زبری‌های مختلف در کانال‌های مستطیلی با شیب معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
علی عزتی (1397)، "مدلسازی تغییرات کمی آب زیرزمینی دشت میامی با استفاده ازمدل GMS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، مهدی دلقندی[استاد/ اساتید راهنما]، حسن گلی، مهدی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
مرجان پیفلوش (1397)، "بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست دریچه کشویی با بستر سینوسی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، حسین میرزایی مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
سراج الدین طاطار (1396)، "بررسی عددی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با مدل های FLUENT & HEC_RAS "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
امید کلهری (1396)، "شبیه سازی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت همدان – بهار با استفاده از مدل GMS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده، سکینه پرهیزکار[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه درویش زاده (1395)، "بررسی مورفولوژی رودخانه زهره با استفاده از نرم افزار CCHE2D "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد سیاری[استاد/ اساتید مشاور]
ساناز جورابلو (1395)، "بررسی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در منطقه سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی دلقندی[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی میرزانبی خانی (1395)، "مدل‌سازی آبشستگی تکیه‌گاه پل با استفاده از مدل عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، حسین خزیمه نژاد[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی سادات نژاد (1395)، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر رسوب گذاری بر روی ضریب دبی جریان سرریز اوجی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم روشنی (1395)، "بررسی و ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری تحت فشار بارانی کلاسیک ثابت آبپاش متحرک در شهرستان رباط کریم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده، حسن گلی[استاد/ اساتید مشاور]
مهرزاد برزگر کلیجی (1394)، "شبیه سازی عددی جریان غلیظ با استفاده از مدل عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، امیر حمزه حقی آبی[استاد/ اساتید مشاور]
سید امین عبادی (1394)، "شبیه‌سازی بارش_رواناب حوضه آبریز شیرگاه با استفاده از مدل wms"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، حسن علی اصغرزاده[استاد/ اساتید مشاور]
آزاده رفیعی (1394)، "تخمین آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی در پایین دست سرریز پلکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا منصوری (1394)، "بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از جت آب خروجی از دریچه های سدهای مخزنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی حجی پور (1394)، "انتخاب مناسب ترین روش برآورد بار معلق، بار بستر در رودخانه بیدواز اسفراین (بالادست سد بیدوازاسفراین)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
داود تن آسا (1394)، "مدل‌سازی عددی رسوبشویی مخازن سدها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
هانیه زنگنه (1394)، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبری های سینوسی موجدار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در شیب مثبت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده، اشکان آل بویه[استاد/ اساتید مشاور]
نسرین صمدی (1394)، "شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی سطوح زبر با استفاده از مدلFlow-3D "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده، فیروز قاسم زاده[استاد/ اساتید مشاور]
راضیه کریمی دمنه (1393)، "پیش بینی بار رسوب معلق سد کرخه به کمک برنامه ریزی بیان ژن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
سکینه پرهیزکار (1393)، "مدلسازی تغییرات کمی آب زیرزمینی دشت دامغان در یک دوره 10 ساله "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
حوریه رضایی (1393)، "مطالعه آزمایشگاهی اثر آبشکن‌های T شکل نامتقارن در کاهش آبشستگی پایه پل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
امین ناظری (1393)، "بررسی اثر آبشکن‌ سرسپری متقارن بر کاهش آبشستگی تکیه‌گاه پل واقع در دشت سیلابی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی صانعی[استاد/ اساتید مشاور]
فروغ فرهادی (1393)، "بررسی آزمایشگاهی اثر پره های مستغرق در کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در مقاطع مرکب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]،
کاملیا بی همتا (1393)، "بررسی تغییرات مکانی فسفر خاک به روش زمین آمار در منطقه خارتوران – استان سمنان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود باغبان حقیقی (1392)، "برآورد میزان رسوب حوضه سیج وآل به روشPSIAC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، عباس روحانی[استاد/ اساتید مشاور]
میثم ابوالخیریان (1392)، "تخمین رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، عیسی معروف پور، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
کیانا بهمن (1392)، "برآورد ضریب انتشار پذیری آلاینده در خاک های ماسه ای همگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، عیسی معروف پور[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه ایزدی (1392)، "مدل‌سازی هیدرولوژی حوضه آبریز شیرین‌دره با استفاده از مدل SWAT"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، سمیرا اخوان[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
وحیده شفیعی پور (1392)، "بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی لبه دار و بدون لبه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، فرزین سلماسی[استاد/ اساتید مشاور]
رضوانه خوری صالح آبادو (1392)، "شبیه سازی حرکت پتاسیم در خاک با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه ساغری (1391)، "مطالعه آلودگی خاک به نیتروژن به روش مدل سازی با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مولایی (1391)، "بررسی تاثیر قارچ میکوریز و زئولیت برجذب گیاهی و آبشویی نیتروژن و فسفر درخاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا محمدی دوغایی (1390)، "بررسی میزان آلودگی عناصر سنگین در خاکهای اطراف کارخانه لوله گستر اسفراین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
سید علی شاهورانی (1390)، "شبیه سازی حرکت نیترات در خاک با کشت گوجه فرنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
عاطفه پور اسدالهی (1385)، "بررسی تاثیر رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اقلیمی شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

karimi - 1/11/1392، 13:46:52)
مشاهده پاسخ
پاسخ: سلام چارت گروه در تابلو اعلانات گذاشته شده است
پاسخ: سلام از ابراز خرسندی شما تشکر می نمایم امید وارم شما هم در همه مراحل علمی موفق و موید باشید