منوچهر قلی‌پور

دانشيار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکترای کشاورزی اکولوژی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تبریز
زمینه ها و علایق پژوهشی: واکنش های گیاهان به تنش های محیطی
عضویت در مجامع علمی: عضو هيأت تحريريه مجله بين‌المللي توليد گياهي
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

جزوه کمک آموزشی (1392/9/2)

در این جزوه، آموزش نرم افزار آماری SAS و برنامه نویسی کیوبیسیک برای اهداف مدل سازی ارایه شده است

(1392/9/2)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 91
علی احسانی پور (1398)، "تأثیر بیوپرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط نیشکر- بقولات"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ابدالی مشهدی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید معیری (1398)، "تأثیر پیش تیمار بذر با ویتامین های گروهB بر رشد و عملکرد کلزا در شرایط فرسودگی بذر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه حیدرقلی نژاد کناری (1398)، "تأثیر اسپرمیدین بر رشد و برخی صفات سویا در شرایط تنش خشکی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، همت اله پیردشتی[استاد/ اساتید مشاور]
حسن بنائیان سفید (1397)، "بررسی مقاومت به خشکی چند واریته سورگوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
نگار گلابتونی (1397)، "بررسی میزان تجمع نیتروژن خاک در بیوچار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
حمیدرضا اکبری نوده (1396)، "اثر امواج التراسونیک و اسیدسالیسیلیک بر روی رشد و عملکرد برنج (Oriza sativa)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل عباسیان (1396)، "تاثیرسطوح مختلف گچ و کود های زیستی بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی سورگوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، هادی قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
علی آشوری (1396)، "تأثیر اسپرمین و اسپرمیدین بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط تنش شوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید مشاور]
وحید شریفی (1396)، "تأثیر اسپرمیدین بر رشد و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
عظیم سجادی اصل (1396)، "اثر محلول پاشی اسپرمین و تنش خشکی بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
حسن حبیبی (1396)، "بررسی مقاومت به خشکی چند واریته ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
قاسم قادری (1396)، "مطالعه تأثیر پرایمینگ و تنش خشکی بر رشد علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی ذرت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه فرهادی (1396)، "تأثیر روش های مختلف پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا چشم بلبلی در سطوح تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
سحر خلیلی (1395)، "بررسی اثر آللوپاتی بقایای گندم و جو بر رشد و عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) و کنترل علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
حجت صالح زاده (1395)، "مدل‏سازی پویایی نیتروژن در گیاه توتون"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]،
سامان محروقیان (1395)، "تأثیر امواج اولتراسونیک بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم سالمی نسب (1394)، "تاثیر امواج التراسونیک و تنش خشکی بر رشد، نمو و عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حسن مکاریان، حسن آریانی محمدیه[استاد/ اساتید مشاور]
گلاله رحیمی (1394)، "تأثیر پیری بذر و پیشتیمار با پیریدوکسین بر رشد و عملکرد سویا در رقابت با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
جواد علی پور (1394)، "تأثیر تلقیح قارچ میکوریزا و کاربرد کود فسفر بر رشد و عملکرد ذرت (.Zea mays L) در رقابت با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
مهسا جمشیدی (1394)، "برهمکنش امواج آلتراسونیک و سالیسیلیک اسید بر روی لوبیا چشم بلبلی در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید مشاور]
عادله ثقفی (1394)، "تأثیر سیلیکون و سالیسیلیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی برنج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، الهیار فلاح، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
مریم بهشتی زاد (1394)، "برهمکنش امواج آلتراسونیک و سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد ذرت در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی حیدری، حسن مکاریان[استاد/ اساتید مشاور]
ام البنین گرزین (1394)، "مدیریت گیاه زراعی سویا در شرایط بیوپرایم ، محلول پاشی و کاربرد خاکی فولومیکس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
هاشم نعیمی نوشهر (1393)، "برهمکنش امواج آلتراسونیک و تنش خشکی بر روی لوبیا چشم بلبلی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حسن آریانی محمدیه[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه یوسف آبادی (1393)، "اثرات محلول پاشی سا‌لیسیلیک اسید بر برخی صفات کمی و کیفی خرفه در شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
فرانک نعل‌چگر (1392)، "کاربرد قارچ حلال فسفات و پتاسیم در سطوح مختلف فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
فهیمه دشت پیما (1392)، "تأثیر تلقیح باکتری تیوباسیلوس، سطوح مختلف گوگرد و پرایمینگ بر عملکرد سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
ایمان اکبری (1392)، "بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا، ورمی کمپوست و محلول پاشی اسید هیومیک بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی رازیانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
شیما کریمی فرد (1392)، " برهمکنش میکوریزا و امواج آلتراسونیک بر رشد و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حسن آریانی محمدیه[استاد/ اساتید مشاور]
مهران منافی نوران (1392)، "بررسی برهمکنش مایکوریزا، تیوباسیلوس و کود شیمیایی بر رشد و عملکرد کنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، همت الله پیردشتی، ارسطو عباسیان[استاد/ اساتید مشاور]
غلامرضا عابدین پور (1392)، "تاثیر متقابل آبیاری و نیتروکسین بر رشد و عملکرد سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، حسن مکاریان[استاد/ اساتید مشاور]
شیدا عبادی قهرمانی (1392)، " اثر امواج آلتراسونیک وکود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حسن آریانی محمدیه[استاد/ اساتید مشاور]
حسین میرزایی (1391)، "اثر متقابل ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد سیب زمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، [استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
حميدرضا شجاعي (1391)، "ارزیابی تحمل خشکی برخی ژنوتیپ های نخود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، سيدحسين صباغ پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید مشاور]
سعید رجبیان (1391)، "اثر امواج اولتراسونیک و باکتری سودوموناس بر رشد و عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
ناصر اسمعیلی (1391)، "شبیه سازی جذب تشعشع و تجمع ماده خشک در لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید مشاور]
تورج افشاری بدرلو (1391)، "تاثیرکمپوست زباله شهری برروی برخی ازعناصرمیکرو درخاک وگیاه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، عبدالامیر بستانی[استاد/ اساتید راهنما]، بابک متشرع زاده، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
حمید رمضانی (1391)، "شبیه سازی پویایی نیتروژن در ذرت دانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، محمد قاسم زاده گنجه ای[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا شبانی (1391)، "ارزیابی روش‏های مختلف شبیه‏سازی سطح برگ گیاه موسیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمد بنایان اول[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
عباس خواجه (1391)، "اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد اسید هیومیک بر رشد و عملکرد سیب زمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
هادی مرادی (1391)، "تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
عباس شمس آبادی (1390)، "بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ، نیتروکسین و بیوفسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه -ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم نعمتی ثانی (1390)، "اثر متقابل ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
راهبه یغمایی (1390)، "اثر کاربرد ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم ایروفلور در تراکم های مختلف کاشت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
عبدالله کرمزاده (1389)، "تأثیر متقابل کود زیستی ورمی کمپوست و خشکی بر نخود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، سید حسین صباغ پور[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا کاظمی (1389)، "بررسی تلقیح همزمان باکتری‎های رایزوبیوم و حل کننده فسفات بر عملکرد لوبیا در شرایط کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی، علیرضا فلاح[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه نقی پور (1389)، " کمّی سازی انشعاب دهی و انتقال مجدد ماده خشک به دانه ی لوبیا چشم بلبلی(Vigna ungiculata)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم اسمی (1389)، "ازریابی کشت مخلوط ارقام گندم در الگوهای متفاوت کشت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، قدرت الله فتحی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه کریمی (1388)، "شبیه سازی تاثیر دما و طول روز بر فنولوژی و انتقال مجدد ماده خشک به دانه در لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
راحیل خواجه ئیان (1388)، "بررسی تاثیر هیدروترمال پرایمینگ بذر ذرت بر توان رقابتی آن با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
فریده غلامی (1388)، "بررسی الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
عباس مصیبی (1387)، "بررسی الگوی کاشت، تراکم و منابع نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، هادی قربانی، فتح ا.. نادعلی[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد رضا میرکتولی (1387)، "بررسی اثرات مدت وقوع تنش خشکی بر رشد و عملکرد کمی و کیفی سویا در گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، بهنام کامکار[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عامریان، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه بصیری (1387)، "پیش بینی مراحل نمو فنولوژیک گیاه ارزن مرواریدی (هیبرید نوتروفید) با استفاده از رهیافت مدل‌سازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، بهنام کامکار[استاد/ اساتید مشاور]
شهره نقاش نژاد (1386)، "بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن کلزا در شرایط شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، علی اصغر نادری[استاد/ اساتید مشاور]
سیف اله کریمی (1386)، "بررسی تراکم کشت روی رشد و عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه عجبشیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، فرخ رحیم زاده خویی، احمد غلامی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ