احمد معتمدنژاد

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکترای ریاضی آنالیز مختلط گرایش سیستمهای دینامیکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: آنالیز مختلط -سیستم دینامیک مختلط- نظریه تحلیلی چندجمله ایها
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود در سالهای 86، 87 ، 88 ، 92 و 94
شرح مختصر:
1-دوره کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف- 2-دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران؛ عنوان پایاننامه: تقریب قضیه نگاشت ریمان در فضای مختلط n بعدی- 3-دوره دکتری: دانشگاه تهران؛عنوان پایاننامه: بررسی سیستم دینامیک چندجمله ایهای متقارن

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

تمرینات آنالیز مختلط (1393/10/16)

صفحه 356(تمرینات 5 و 6) صفحه 377(تمرینات 2 و 11 و 12) صفحه 392(تمرینات 3 و 5 و 9)

تمرینات آنالیز حقیقی کتاب فولند (1391/10/18)

صفحه 75(3و4و8)- صفحه 82(15و16)- صفحه 91(19و20و21و25)- صفحه 174(4و7و9)-صفحه181(17و18)- صفحه194(2و7و10)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 42
محمد مهدی شعبانی (1397)، "بررسی کرانی ضرایب توابع دو- تک ارز و توابع همساز"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
نازنین علیزاده سیاه کش (1395)، "بررسی دترمینان هنکل دوم برای دو زیر رده از توابع تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیده شکوهی (1395)، "بررسی تک ارزی عملگر انتگرال برای زیر رده‌ای از توابع ستاره‌گون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود باقری متکازینی (1395)، "بررسی توابع یکنواخت ستاره‌گون با ضرایب منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه ملایی مقسمی (1395)، "بررسی توابع تک ارز به‌دست آمده از عملگر سالاگان تعمیم یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
سارا کریمی (1395)، "ریختی های مشتق و نمایش در C*-جبرهای موضعی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، کامران شریفی[استاد/ اساتید راهنما]، مسعود امینی، غلامرضا عباسپور تبادکان[استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه حبیبی نوده (1394)، "پیچش توابع ستاره گون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
آزیتا بیگ مرادی جبالبازی (1394)، "بررسی خواص توابع دو تک ارز مربوط به عملگر هوهلوف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیده عامری (1394)، "توابع همساز ستاره گون از مرتبه اعداد مختلط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
سیما ذاکر (1394)، "برآورد ضرایب برای زیر‌رده‌هایی از توابع تحلیلی و دو‌طرف-تک‌ارز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم مهاجر استر آبادی (1393)، "توابع هارمونی شبه ستاره گون بر دیسک واحد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
فریبا خواجه وند (1393)، "انتگرال میانگین برای توابع تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه کریمی (1392)، "بررسی عملگرهای انتگرال بر روی توابع مارپیچ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
جمال الدین یارعلی (1392)، "توابع همساز ستاره گون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
الهه خجسته نژاد (1392)، "بررسی رشد قدر مطلق چندجمله ای ها با محدودیت روی ریشه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
مهتابه بابایی زرینکلایی (1392)، "بررسی ضرایب توابع ستاره گون از مرتبه عدد مختلط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
هاجر بدرزاده (1391)، "بررسی نامساوی هایی برای چندجمله ای های خودمعکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
پریسا پاکروان (1391)، "توپولوژی رخنه برفضای عملگرهای بسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
سیده آسیه حسینی (1391)، "نامساوی هایی برای مشتق قطبی یک چندجمله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عسکری (1391)، "حلقه های IFP و حلقه های شبه-IF"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی مسلمی (1391)، "برآوردهای میانگین انتگرالی برای چندجمله ای ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه کیان (1391)، "حلقه ی چندجمله ای های اریب روی حلقه های نیماول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
علی مجیدی (1391)، "محدودیت روی قدرمطلق صفرهای چندجمله ای با قرار دادن شرایط روی ضرایب آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب بادپیما (1391)، "ناورداهای دیفرانسیلی و کاربردهای آن در معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید مشاور]
زین العابدین محمدی (1391)، "فیلترهای فازی تعمیم یافته در مشبکه های باقیمانده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی هاشمی، محمود بخشی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا وزیری (1391)، "حلقه های SB"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
ثمینه ذاکری (1390)، "زیر رده ای از توابع ستاره گون با ضرایب منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
عاطفه عباسی (1390)، "بررسی زیر رده ای از توابع تقریبا محدب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
حمیدرضا اللهی (1390)، "متناهیاً انقباض پذیری حلقه ی چند جمله ای های اریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
طیبه ابراهیمی (1390)، "بررسی عملگرهای انتگرال بر روی توابع تک ارز و ستاره گون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه غلامی (1389)، "ساختارهای ابرمختلط روی گروه‎های لی چهار بعدی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، حمید رضا سلیمی مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد/ اساتید مشاور]
نرجس سجاد پور (1389)، "رشد ماکزیمم قدرمطلق چندجمله ای های مختلط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
ملیحه قدیری (1389)، "بررسی پوچ سازهای چندجمله ایها روی مدولها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
مریم تاجیک (1389)، "ایده آل های اول الحاقی روی حلقه های ناجابجایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
مریم عربی (1389)، "ایده آل های اول وابسته مدول چند جمله ای ها روی حلقه چند جمله ای های اریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
علی چمنی (1389)، "پرتوهای پارامتری گویا از مجموعه های مولتی برات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
سارا اسماعیلی (1389)، "کران برای صفرهای چند جمله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
ابوطالب خان احمدی (1388)، "موضعا همبندی مجموعه جولیا چندجمله ای ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید مشاور]
مریم رباط سرپوشی (1388)، "نمایش های ماتریسی مثلثی توسیع های یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید مشاور]
پری پناهی (1388)، "زیرگروههای به طور مرکزی بزرگ در p-گروههای متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  ترجمه كتاب
  • زیره، احمد، "Some Generalization for an Operator Which Preserving Inequalities Between Polynomials "، Analysis in Theory and Applications ، جلد 30، صفحات 260-274، 1393
  • زیره، احمد، "On the polar derivative of a polynomial "، Bulletin of the Iranian Mathematical Society ، جلد 40، صفحات 967-976، 1393
  • زیره، احمد، "Integral mean estimates for the polar derivative of polynomials whose zeros are within a circle"، Journal of Ineqaulities and Applications، جلد 113، 1392
  • زیره، احمد، "Some result concerning growth of polynomials"، Analysis in Theory and Applications، جلد 29، صفحات 37-46، 1392
  • زیره، احمد، "Growth of polynomials having all zeros on the disk "، Gen. Math. Notes، جلد 19، صفحات 1-5، 1392
  • زیره، احمد، "Location of zeros of polynomials"، Journal of Applied Analysis، جلد 18، صفحات 159-166، 1391
  • زیره، احمد، "Inequalities for the Polar Derivative of a Polynomial"، Abstract and Aplllied Analysis، 1391
  • زیره، احمد، "Generalization of certain inequalities for a polynomial and its derivative "، Lobachevskii Journal of Mathematics، جلد 33، 1391
  • زیره، احمد، "Inequalities for a polynomial and its derivative "، Journal of Ineqaulities and Applications، جلد 112، 1391
  • زیره، احمد، "On the maximim moduus of a polynomial and its polar derivative"، Journal of Ineqaulities and Applicatins، جلد 111، 1390
  • زیره، احمد، "Maximum modulus of the derivative of a polynomial "، Int. J. Nonlinear Anal. Appl، جلد 2، شماره 2، صفحات 109-113، 1390
مقالات

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
همگرایی شعاعهای خارجی گویا در فضای پارامتر چندجمله ایهای متقارن 1385/9/12 6 ماه خاتمه يافته
تعمیم مجموعه مندلبرات برای اعداد هم مختلط 1387/3/5 5 ماه خاتمه يافته
ارتباط بین موضعا همبندی مجموعه ژولیای چندجمله ایهای متقارن و نرمالپذیری 1388/4/27 9 ماه خاتمه يافته
بررسی رشد ماکزیمم قدر مطلق چندجمله ایها 1389/4/20 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ